Özel DU-ÇE Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ‘ne sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

Hizmetten genel olarak faydalanma;
adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya.

Eşitlik içinde hizmete ulaşma;
ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya.

Bilgilendirme;
her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye.

Kuruluşu seçme ve değiştirme;
sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya.

Personeli tanıma, seçme ve değiştirme;
sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan doktorların ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye.

Bilgi isteme;
sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye.

Mahremiyet;
gizliliğe uygun olan bir ortamda sağlık hizmetini almaya.

Rıza ve izin;
tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya.

Reddetme ve durdurma;
tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye.

Güvenlik;
sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya.

Dini vecibelerini yerine getirebilme;
kuruluşun imkanları ölçüsünde ve hastane yönetimince alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye.

Saygınlık görmesi;
saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli bir şekilde sağlık hizmeti almaya.

Ziyaret;
hastanece belirlenen usül ve esaslara bağlı olarak ziyaretçi kabul etmeye.

Refakatçi bulundurma;
mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve doktorun uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmak istemeye.

Müracaat, şikayet ve dava hakkı;
haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava haklarını kullanmaya;

Sürekli hizmet;
gerektiği sürece sağlık haklarından yararlanmaya

HAKKI VARDIR.