KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

“ Gülce Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti ” olarak, siz değerli hastalarımıza ait elde ettiğimiz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz; KVKK kapsamında tarafınızla olan sağlık hizmeti sözleşmesinin kurulması ve yerine getirilmesi için, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi, finansmanı ve  yönetimi amacıyla, iş yeri güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilgili yasal düzenlemeler uyarınca ve  KVK Kurulu tarafından alınan tedbirler alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz; hasta bilgi formlarının, onam formlarının ve hasta tedavi kartlarının tarafınızca doldurulması yolu ile, sizden gelen yazılı, sözlü , e-posta bildirimleri yolu ile, hasta telefon görüşme kayıtları ile, web sitemize tarafınızca girişi yapılan bilgiler ile, özel sağlık sigorta şirketinizden gelen bildirimler yolu ile, tıbbi tetkikleriniz sonucu,  tedavi gördüğünüz, tıbbı tetkik tahlil yaptırdığınız hastane, sağlık kuruluşundan gelen bildirimler yolu ile, trafik, işi meslek kazası gibi adli vaka hallerinde adli ve emniyet birimlerinden gelen bildirimler yolu ile SGK, Medula, E-Nabız veri entegrasyonu yoluyla,  kapalı devre güvenlik kamerası çekimi vasıtalarıyla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz; yukarıda yazılı olan kişisel verileri,  muayene/tanı/tedavi sırasında ve sonrasında bize yazılı, sözlü olarak, elektronik ortamda ilettiğiniz sağlık bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi, fotoğrafınızı, iletişim bilgilerinizi, hasta bilgilendirme ve onam metinlerinde bildirdiğiniz verileri, tetkik sonuçlarınızı, ve sağlık hizmetinizin yerine getirilmesi amacıyla SGK, Sağlık Bakanlığı, Hastane ve benzer Kurumlardan sağlanan sağlık verilerinizi ifade etmektedir ve bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma  Metni” nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile ve aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere aşağıda sayılan kişisel verileriniz, “ Gülce Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti” tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

Kişisel verileriniz; adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, ses kaydınız, sağlık sigortası bilgileriniz, GSS medula numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,  adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, imza sirküleriniz, hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, elektronik posta, veya diğer yollar ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz, banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; işyeri güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kapalı devre kamera sistemi görüntü kayıtları, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz; kimliğinizde var ise fotoğrafınız, işlemler için gerekli bulunan kan,idrar, vücut sıvıları örnekleri ve görüntüleme tetkikleri, laboratuvar sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlığa ilişkin kişisel verileriniz olup; yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hizmet ilişkimizin ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla, SGK ve Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuatları gereğince hizmet amaçlı, hizmet ilişkisinde olduğumuz laboratuar ve görüntüleme merkezlerinden hizmet almak maksadıyla, hizmetlerimiz ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek, randevularınız  hakkında sizi haberdar edebilmek, kimlik doğrulama, faturalandırma, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi, hasta lojistik transfer hizmetlerinin ifası, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak, sms, ticari elektronik ileti gönderilebilmek, sosyal medya hesaplarımızda sizi ve takipçilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve sağlık hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, digital ve fiziki veri güvenliğinin sağlanması ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve sağlık hizmetinin sunulması amacıyla, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak amacıyla, iletişim bilgilerinizi hizmetlerimiz ile ilgili tarafınızı bilgilendirmek, randevularınız  hakkında sizi haberdar edebilmek, etkinlikler, hizmetler ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi, hasta lojistik transfer hizmetlerinin ifası, , sms, ticari elektronik ileti gönderilebilmek, sosyal medya hesaplarımızda sizi ve takipçilerimizi bilgilendirme amaçlı olarak, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve sağlık hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme amacıyla, digital ve fiziki veri güvenliğin sağlanması amaçları doğrultusunda ve KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla ; SGK Başkanlığı’na, T.C. Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler başta olmak ancak bu kurumlar ile sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından talep edilmesi, yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan e-nabız, medula ve benzeri sistemler kapsamında talep edilmesi halinde ya da tarafımıza yüklenen bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin ilgili makamlar ve kişilere, yasal, hukuki gereklilik, meşru menfaat halinde çalışmakta olduğumuz avukatlar, mali müşavirler, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, SGK tabiiyetindeki hastalar için Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketiniz ile faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, tıbbi teşhis ve tedavi için hizmet iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar ile, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, adli vakaların varlığı halinde Adli Makamlara, kurumsal sms gönderi hizmeti aldığımız şirkete, sosyal medya yönetimi hizmeti aldığımız şirkete, digital ve fiziki veri ve kişisel veri güvenliğinin sağlanabilmesi, güvenlik bakım hizmetlerinin alınabilmesi amacıyla bilişim şirketine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin işlenmesine vereceğiniz rızayı geri alma, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için;        “ Gülce Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti ” (İletişim Adresi: Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. No:9/-1-, -2, Zemin Kat Çankaya-Ankara ) yazılı başvurunuzu bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla iletmek suretiyle irtibata geçebilirsiniz. “ Gülce Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti ” talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Nasuh Akar Mahallesi 1407 sokak No: 4 Çankaya / Ankara” adresine de yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, Aydınlatma Metninde ve Rıza Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

KVKK uyarınca “ Gülce Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti ” nin Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde , açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınmış olunan kişisel verilerinizi işlenebilir:

Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde, fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, “ Gülce Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti ” nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri Güvenliği

“ Gülce Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti ” KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, digital, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.